Men kan voor mediation kiezen op eigen initiatief, op advies of via verwijzing bijvoorbeeld door de rechtbank of een Arbo dienst. Het proces zelf kent een vertrouwelijk karakter en de deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding ten opzichte van elkaar.
Aan het begin van het mediation-proces ondertekenen de deelnemers en de mediator een werkcontract waarin de onderlinge afspraken beschreven zijn. Naast afspraken over de vertrouwelijkheid en bejegening geven de deelnemers daarmee aan dat zij zullen proberen het geschil door mediation op te lossen.
Dan start het informele, flexibele mediation-proces. De deelnemers stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg, waarbij niet de formele standpunten maar juist de belangen van beide betrokkenen centraal staan. Er is ruimte om de lucht te klaren tussen de betrokkenen.
De mediator begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure.
De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de deelnemers bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet.
De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd en ondertekend. Daarmee eindigt de mediation.

Problemen kunnen zich overal voordoen waar mensen samenleven, samenwerken of samenkomen. Ik noem hier enkele voorbeelden uit de praktijk van belangentegenstellingen tussen:

 • werkgever en werknemer (of meerdere werknemers)
 • leidinggevende en medewerker (of meerdere medewerkers)
 • leraar en ouders of tussen leraar en leerling
 • medewerker en collega
 • arts en patiënt
 • maten in een maatschap
 • teamleden in de gezondheidszorg
 • buren
 • predikant en kerkenraad
 • familieleden (ouders en kinderen, familiebedrijven, etc.)
 • ex-partners over de omgangsregeling
 • leerlingmediation (op scholen, tussen leerlingen en leerkrachten)Een mediation is zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de deelnemers moeten de wil hebben om samen uit het probleem te komen.
 • de deelnemers aan het gesprek moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst aan te gaan.

  bij leerlingmediation leren kinderen op jonge leeftijd om conflicten snel en adequaat op te lossen d.m.v. mediationvaardigheden

 

De kosten van een mediation-procedure zijn:

 • het honorarium van de mediator
 • kosten van eventueel geraadpleegde externe deskundigen (advocaat, financiële adviseurs etc)
 • eventueel de huur van een locatie

Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing.
Doorgaans worden de kosten gedeeld door de deelnemers. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Het staat de deelnemers vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.
Mediation is geen lange slepende procedure maar smeedt het ijzer als het heet is.
De mate van de bereidheid om er uit te willen komen heeft een directe relatie met de tijdsduur.
Tarieven op aanvraag. Over het tarief wordt BTW berekend.
Hoewel per situatie verschillend duurt een gemiddelde mediation 3 à 4 sessies.

Wij zijn met name gespecialiseerd in arbeidsgeschillen op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg.